Op 24 januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van: werkgevers, werknemers, de preventiemedewerker en bedrijfsarts. Er komt meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Wat verandert er?

  1. Open spreekuur | Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  2. Vrije toegang werkvloer | De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
  3. Second opinion | werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  4. Grotere medewerkersbetrokkenheid | De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  5. Duidelijkere rol preventiemedewerker | De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
  6. Basiscontract arbodienstverlening | Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Eerste Kamer-beeld rvd_klein.jpg

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, maar zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijzing een overgangsperiode van één jaar gelden.

Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandigheden kun je hier downloaden.

Bron: Arboportaal

Wijziging Arbowet vanaf 1 juli 2017