Synthetische nanodeeltjes worden steeds meer toegepast in producten en processen. Ook de risico’s van nanodeeltjes voor werknemers en milieu krijgt meer aandacht.

De Arbeidsinspectie heeft de blootstelling aan nanodeeltjes tot speerpunt van zijn beleid gemaakt. Men gaat een inspectieproject uitvoeren bij bedrijven waarvan wordt vermoed dat er gewerkt wordt met synthetische nanodeeltjes. De Arbeidsinspectie verstaat onder nanodeeltjes: deeltjes waarvan minimaal één dimensie kleiner is dan 100 nanometer. FME-leden die producten met nano produceren of gebruiken kunnen dus dit jaar een bezoek van de Arbeidsinspectie verwachten. Van tenminste één FME-lid hebben we gehoord dat men daar al langs is geweest.

Wat verwacht de Arbeidsinspectie van u ?
Er zijn geen specifieke, op synthetische nanodeeltjes gerichte, wettelijke verplichtingen waar u als werkgever aan moet voldoen als er in uw bedrijf wordt gewerkt met nanodeeltjes of met producten waarin nanodeeltjes zijn verwerkt. Wel moet u zich bewust zijn van de mogelijke risico’s die blootstelling aan synthetische nanodeeltjes met zich mee kan brengen. Daarom wordt er van u verwacht dat u de algemene verplichtingen uit de Arbowet uitwerkt voor synthetische nanodeeltjes.

Dat betekent o.m. dat u synthetische nanodeeltjes opneemt in de risico-inventarisatie en –evaluatie en een plan van aanpak maakt waarin u maatregelen opneemt om de blootstelling aan deze deeltjes zo goed mogelijk te beheersen. Door sociale partners op centraal niveau is een “Handleiding veilig werken met nanomaterialen en –producten” ontwikkeld die u bijgaand aantreft. De handleiding kan u behulpzaam zijn bij het nemen van maatregelen. 

Tijdens het bezoek van de Arbeidsinspectie kan u worden gevraagd om aan te geven of uw producten synthetische nanodeeltjes bevatten.  Het is mogelijk dat u hierover informatie moet opvragen bij uw grondstoffenleverancier (bijvoorbeeld de fabrikant van de verf). Hiertoe treft u, eveneens bijgaand, een voorbeeld aan van een brief aan uw leverancier. Het voorbeeld is in overleg met de Arbeidsinspectie opgesteld.Indien uw bedrijf wordt bezocht door de Arbeidsinspectie wordt FME daar graag over geïnformeerd.

Bezoek arbeidsinspectie i.v.m. nanodeeltjes in producten